Служба за трудова медицина
Енергийна ефективност
 
10/25/2012
 
 
Покана за обучения по безопасност и здраве и електробезопасност
  още >>

 
8/20/2012
 
 
Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ
  още >>

ВР - Пропъртис ООД.
гр. Бургас, България
ул. Иван Шишман №4, ет.3 ,
тел: 056/82-90-80
GSM: 0888/857-926; 0896/618-335; 0896/672-228
e-mail: vr.properties@gmail.com   

ВитаВер ЕООД. гр. София
гр. Бургас, България
ул. Вардар №1, блок кооператор , вх. В партер
тел: 056/81-35-50; 056/54-33-52
GSM: 0888/857-926
професионална хигиена, дезинфекция, борба с вредители.
e-mail: vitaver@teatom.info   „ТЕАТОМ” ЕООД
- гр. Бургас е създадена през 2000 година. Почти цялата дейност на фирмата е ориентирана в областта на профилактичната дейност и опазване на човешкото здраве, експертно-консултантски услуги и такива, свързани с обследване и сертификация на сгради за енергийна ефективност.
Основните направления на дейността на дружеството са:


1.Консултации в сферата на безопасност и здраве на работното място;

2.Служба по трудова медицина;

3.Обучение и тренинги на ръководни кадри и специалисти;

4.Анализ на производствени процеси;

5.Сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност;

6.Орган за контрол вид С, с обхват на акредитация: 
Контрол на:
Физични фактори;
Химични фактори на средата;
Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V;
Климатични инсталации; Вентилационни инсталации.

ДЕКЛАРАЦИЯ за безпристрастност и независимост от Управителя

ДЕКЛАРАЦИЯ за безпристрастност и независимост от Ръководителя на ОКС

Жалби и възражения се приемат съгласно регламента определен в процедурата Жалби и възражения във формуляр Карта за жалби и възражения.

Общи търговски условия: 

- 1 стр.

- 2 стр.

- 3 стр.

- 4 стр.

- 5 стр.

- 6 стр.

Анкетна карта

Символ БСА