Служба за трудова медицина
Енергийна ефективност
 
10/25/2012
 
 
Покана за обучения по безопасност и здраве и електробезопасност
  още >>

 
8/20/2012
 
 
Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ
  още >>

ВР - Пропъртис ООД.
гр. Бургас, България
ул. Иван Шишман №4, ет.3 ,
тел: 056/82-90-80
GSM: 0888/857-926; 0896/618-335; 0896/672-228
e-mail: vr.properties@gmail.com   

ВитаВер ЕООД. гр. София
гр. Бургас, България
ул. Вардар №1, блок кооператор , вх. В партер
тел: 056/81-35-50; 056/54-33-52
GSM: 0888/857-926
професионална хигиена, дезинфекция, борба с вредители.
e-mail: vitaver@teatom.info   

Служба по трудова медицина към "ТЕАТОМ" ЕООД помага на работодателите да осигурят здравословни и безопасни условия на труд като:


1. Извършва оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, използваните суровини и материали, факторите на работната среда и трудовия процес, и определяне на изложените на риск лица.
 

Периодичността на оценяване на риска се определя от работодателя в зависимост от установения риск, както и е необходимо да бъде преразгледана при следните обстоятелства (чл. 11, ал. 1 от Наредба № 5 от 11 май 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска):
1. настъпят промени, които могат да окажат влияние върху риска - въвеждане на нови производствени процеси, оборудване, продукти и материали, промяна на организацията на труда, нови сгради и помещения, реконструкция на съществуващи и др.;
2. след настъпили промени в нормативната уредба;
3. оценката е направена на основата на данни и информация, станали невалидни или неподходящи;
4. има условия оценката да бъде подобрена;
5. прилаганите защитни и профилактични мерки са неефективни или неадекватни;
6. резултатите от разследвания на злополуки, аварии, професионални заболявания и инциденти без злополуки налагат преразглеждане.
На преразглеждане оценката може да бъде подложена и по предписание на контролните органи (чл. 11, ал. 2).

2. Подпомага и съдейства при организиране на специализирани измервания: физични фактори на работната среда, химични фактори на работната среда, електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000 V, климатични инсталации, вентилационни инсталации, физиологични, психологични и ергономични изследвания и оценки на условията на труд на работните места.

Периодичност на измерванията:

I. Електробезопасност
- ИМЕДАНС ZS НА КОНТУРА „ФАЗА – ЗАЩИТЕН” ПРОВОДНИК:
Периодичността на измерванията се определя от чл. 267 от Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането (Обн., ДВ, бр. 26 от 07.03.2008 г.), съгласно който: 
а) За стационарните електрически уредби импедансът на защитния контур "фаза - защитен проводник" или "фаза - проводник PEN" се измерва и оценява с периодичност, определена:
1. в проекта за електрическата уредба или за съответната част от нея; 
2. във вътрешни инструкции, които отразяват специфичните особености на отделни потребители, специфичните изисквания на браншови правила за безопасност и др., както и след основен ремонт на уредбите;
б) За електрическите уредби с временен характер на монтаж и експлоатация импедансът на защитния контур "фаза - защитен проводник" или "фаза - проводник PEN" се измерва и оценява:
1. при всяко първоначално въвеждане в експлоатация на уредби, съоръжения, машини, апарати, инсталации и др.; 
2. след всяко преместване и въвеждане в експлоатация на ново работно място на съоръжения, машини, апарати и др.; 
3. след ремонти и преустройства, оказващи влияние върху ефективността на зануляването. 

II. Микроклимат
Доколкото за този фактор няма отделен нормативен документ, то периодичността на измерванията е с периодичността на оценката на риска. Трябва да се имат предвид и изброените по-горе условия за преразглеждане на оценката, напр. климатизация на помещенията, смяна на дограма и пр.

III. Осветление
По отношение на осветлението все още е действаща Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите от 1976 г., но тя определя нормите за проектиране на изкуствено осветление. Периодичността на измерванията се определя от чл. 381 от Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането (Обн., ДВ, бр. 26 от 07.03.2008 г.), съгласно който в процеса на експлоатацията осветителните уредби се подлагат на следните периодични проверки: “най-малко един път в годината се измерват степента на осветеност в контролните точки и нивото на общата осветеност“. 

Не по-малко от веднъж годишно се проверява и състоянието на осветителната уредба, наличие на стъкла, решетки и мрежи в осветителите, изправността на уплътненията на осветителите със специално изпълнение. Ако се пренебрегне изискването на Наредба 16-116/2008 г., остава периодичност на измерванията с периодичността на оценката на риска.

IV. Шум
Минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум се определят с Наредба № 6 от 15.08.2005 г. В нея няма изискване за периодичност на измерванията, но такова откриваме в Наредба № 7/1999 г. за работното оборудване, чл. 135 на която гласи: “Най-малко веднъж в годината се извършват проверки на работните места и оборудване, където шумовите характеристики са близки или по-високи от допустимите, и се предприемат защитни мероприятия. Измерванията, мерките и резултатите се записват в документацията по оценката на риска.”

V. Вибрации
Действащ нормативен документ по отношение на този фактор е Наредба № 3 от 5 май 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации. Съгласно чл.5, ал. 3 от Наредбата, нивото на експозиция на вибрации се измерва със специална апаратура и подходяща методология и се извършва в съответствие с т. 2 от приложение № 1 или т. 2 от приложение № 2 и с чл. 217 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ, бр. 88 от 1999 г.).

3. Разработва препоръки относно преустройството на работното място, организацията на труда и натоварването на вече заболели работници и служители.
 4. Разработва препоръки по отношение на избора и ефективността на  средствата за колективни и лична защита.
 5. Разработва мерки и програми за отстраняване на риска.
 6. Участва при избор на ново технологично оборудване и въвеждане на нови работни процеси, методи, суровини и материали, с оглед определяне на потенциалния здравен риск.
 7. Консултира по Наредбата №3 от 19 Април 2001 г. за инструкциите, знаците за безопасност, работното облекло и др.

  
Дейности, свързани със здравното състояние на работниците и служителите:

1. Определяне на периодичността и организиране на задължителните медицински прегледи на работниците, съобразно степента на потенциалния здравен риск.
 2. Ежегоден анализ на здравословното състояние на работниците и служителите въз основа на: резултатите от извършените профилактични прегледи и изследвания, показателите за временна и трайна нетрудоспособност и връзката им с условията на труд, данни за професионалната заболеваемост и  трудовия травматизъм.
 3. Оформяне на досиета за здравното състояние на работниците и служителите.
 4. Изготвяне на заключения за годността на работника или служителя да изпълнява даден вид работа.
 5. Изготвяне на заключения за здравословното състояние на работника или служителя при прекратяване на трудовите правоотношения.
 6. Консултативна работа по Наредба за трудоустрояване /на лица с намалена трудоспособност и бременни работнички и служителки/; професионални заболявания.


Дейности, свързани с обучението на работодателите и длъжностните лица: 

1. Обучение на ръководния персонал, Комитетите /Групите/ по условия на труд, на работници и служители, за осигуряване на здраве и безопасност при работа, спазването на санитарно-хигиенните норми и изисквания за работната среда и трудовия процес.
 2. Обучение на работниците и служителите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ.
 3. Предоставяне информация на работниците и служителите за здравните рискове, свързани с работата им и резултатите от профилактичните прегледи и изследвания.
 4. Даване индивидуални съвети на работниците и служителите във връзка със здравето и безопасността им.
 
ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ЗАКОННОСТ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ