Служба за трудова медицина
Енергийна ефективност
 
10/25/2012
 
 
Покана за обучения по безопасност и здраве и електробезопасност
  още >>

 
8/20/2012
 
 
Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ
  още >>

ВР - Пропъртис ООД.
гр. Бургас, България
ул. Иван Шишман №4, ет.3 ,
тел: 056/82-90-80
GSM: 0888/857-926; 0896/618-335; 0896/672-228
e-mail: vr.properties@gmail.com   

ВитаВер ЕООД. гр. София
гр. Бургас, България
ул. Вардар №1, блок кооператор , вх. В партер
тел: 056/81-35-50; 056/54-33-52
GSM: 0888/857-926
професионална хигиена, дезинфекция, борба с вредители.
e-mail: vitaver@teatom.info   


„ТЕАТОМ” ЕООД
извършва сертифициране на сгради, с цел оценяване и удостоверяване съответствието на сградите с нормативните изисквания за енергийна ефективност и реализирането на енергоспестяващи мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите.


Етапи на сертифициране:

1.Проучване, измерване, изчисляване и анализи на елеминтите на енергийните характеристики на сградите. Оценка и сравнение с еталонните технически норми. Предложения за енергоспестяващи мерки.
2.Издаване на сертификат.
На задължително сертифициране подлежат всички сгради по чл. 16, ал. 2 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) – „Всеки обект - държавна или общинска собственост, в експлоатация с обща полезна част над 1000 кв. м. Сертификатът се издава за срок до 10 години.”
Сертифицирането се извършва по договор между Възложител и лице, вписано в регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради по реда на наредбата по чл.16, ал. 13 от ЗЕЕ.
Необходима информация за сградата, подлежаща на сертифициране, която Възложителят предоставя на Изпълнителя: проектна документация на сградата, декларации и сертификати на вложените продукти и изделия или други документи за съответствие, както и данни за електропотреблението през последните три години.
Контрол по спазване на разпоредбите се осъществява от Агенция по енергийна ефективност (АЕЕ).