Служба за трудова медицина
Енергийна ефективност
 
10/25/2012
 
 
Покана за обучения по безопасност и здраве и електробезопасност
  още >>

 
8/20/2012
 
 
Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ
  още >>

ВР - Пропъртис ООД.
гр. Бургас, България
ул. Иван Шишман №4, ет.3 ,
тел: 056/82-90-80
GSM: 0888/857-926; 0896/618-335; 0896/672-228
e-mail: vr.properties@gmail.com   

ВитаВер ЕООД. гр. София
гр. Бургас, България
ул. Вардар №1, блок кооператор , вх. В партер
тел: 056/81-35-50; 056/54-33-52
GSM: 0888/857-926
професионална хигиена, дезинфекция, борба с вредители.
e-mail: vitaver@teatom.info   

          Уважаеми работодатели,

Декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) е структурирана е в четири раздела - данни за задълженото лице, данни за предприятието, данни за организацията и управлението на безопасността и здравето при работа и данни за условията на труд, свързани с осъществяваната дейност.

Декларацията е годишна и се подава в териториалните дирекции "Инспекция по труда" по седалище и адрес на управление на предприятието.

Специална наредба на министъра на труда и социалната политика урежда реда и начина на подаване на декларацията.

Декларацията се подава от юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, и от юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост. Съгласно настоящата редакция на чл.15, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (бр. 12 от 12 февруари 2010г.) от задължението за подаване на декларация са освободени само лицата, които за своя сметка работят сами.

Когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, задължените лица уведомяват писмено териториалната дирекция „Инспекция по труда" в срока за подаване на декларацията.

Успешно приетите и одобрени декларации се публикуват в Публичен регистър в 30 дневен срок от датата на получаване на входящия номер.  

Задължение за подаване на декларация или уведомление

Всички задължени лица трябва да подадат за предходната година:

 • декларация, ако:

- нямат подадена декларация (или уведомление), която е успешно приета и съответно публикувана в публичния регистър на сайта на ИА „ГИТ"

или

- имат подадена декларация (или уведомление), която е успешно приета и съответно публикувана в публичния регистър на сайта на ИА ГИТ, но през предходната година са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране (съгласно §1 от Допълнителната разпоредба на Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г.)

 • уведомление, ако:

- имат подадена декларация (или уведомление), която е успешно приета и съответно публикувана в публичния регистър на сайта на ИА ГИТ, и през предходната година не са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране (съгласно §1 от Допълнителната разпоредба на Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г.).

  Срок за подаване на декларация или уведомление

Срокът за подаване на декларацията или уведомление за непроменени обстоятелства е до 30 април на следващата година.

  Начин за подаване на декларация или уведомление

Декларацията и уведомлението могат да бъдат подавани по електронен път или на място в съответната териториална дирекция „Инспекция по труда" по седалище и адрес на управление на предприятието.

При подаване на място е необходимо:

  • за декларация - да бъде представена както в електронен, така и в хартиен вид, като за подготовката й се използва специализираният софтуер за попълване на декларациите ЗБУТ+, предоставян безплатно и достъпен за изтегляне на интернет страницата на ИА „ГИТ";

  • за уведомление - да бъде представено в хартиен вид, попълнено по образец съгласно приложение № 2 на Наредбата. Образецът на уведомлението е достъпен за изтегляне от интернет страницата на ИА „ГИТ" и може да бъде попълнен включително и на ръка. Уведомление по образеца може да бъде попълнено и отпечатано и от предоставяния безплатно от ИА „ГИТ" специализиран софтуер ЗБУТ+, без това да е задължително.

   При подаване по електронен път както за декларация, така и за уведомление е необходимо съответният документ да бъде попълнен чрез специализирания софтуер за попълване на декларациите ЗБУТ+ (предоставян безплатно и достъпен за изтегляне от интернет страницата на ИА „ГИТ"), след което той да бъде изпратен чрез Интернет от уеб портала в Интернeт страницата на ИА „ГИТ".

   Декларацията, съответно уведомлението, се подават по електронен път само когато задълженото лице или неговият законен или упълномощен представител притежават универсален електронен подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

   -------

   Съгласно §1 от Допълнителната разпоредба на Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. „промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране" е промяна в декларираните обстоятелства по Раздел I, т. 1 и 2; Раздел II, т. 7,8 и 9; Раздел IV, Част І, т. 22, 24 , Част II, т. 25, Част IV, т. 33 от декларацията. Това са промени свързани с:

   •  наименованието, седалището и адреса на управление на ЮЛ/ФЛ;
   •  основната и спомагателната дейност на предприятието, поделенията, големината на предприятието;
   •  работните места, свързани с работа на открито, под земята, във въздуха, на и под водата;
   •  опасностите, създаващи риск за здравето и безопасността;
   • необходимостта от използването на лични предпазни средства;
   • работните места с видеодисплеи.

   Нова декларация може да бъде подадена и при промяна на кое да е друго от декларираните обстоятелства, свързана с подобряване или изменение на условията на труд в предприятието.

   Успешно приетите и одобрени декларации се публикуват в Публичен регистър в 30 дневен срок от датата на получаване на входящия номер.
   назад към архива >>