„ТЕАТОМ” ЕООД извършва сертифициране на сгради, с цел оценяване и удостоверяване съответствието на сградите с нормативните изисквания за енергийна ефективност и реализирането на енергоспестяващи мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите.

Етапи на сертифициране:
1.Проучване, измерване, изчисляване и анализи на елеминтите на енергийните характеристики на сградите. Оценка и сравнение с еталонните технически норми. Предложения за енергоспестяващи мерки.
2.Издаване на сертификат.
На задължително сертифициране подлежат всички сгради по чл. 16, ал. 2 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) – „Всеки обект – държавна или общинска собственост, в експлоатация с обща полезна част над 1000 кв. м. Сертификатът се издава за срок до 10 години.”
Сертифицирането се извършва по договор между Възложител и лице, вписано в регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради по реда на наредбата по чл.16, ал. 13 от ЗЕЕ.
Необходима информация за сградата, подлежаща на сертифициране, която Възложителят предоставя на Изпълнителя: проектна документация на сградата, декларации и сертификати на вложените продукти и изделия или други документи за съответствие, както и данни за електропотреблението през последните три години.
Контрол по спазване на разпоредбите се осъществява от Агенция по енергийна ефективност (АЕЕ).