1. Извършва оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, използваните суровини и материали, факторите на работната среда и трудовия процес, и определяне на изложените на риск лица.

Периодичността на оценяване на риска се определя от работодателя в зависимост от установения риск, както и е необходимо да бъде преразгледана при следните обстоятелства (чл. 11, ал. 1 от Наредба № 5 от 11 май 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска):
1. настъпят промени, които могат да окажат влияние върху риска – въвеждане на нови производствени процеси, оборудване, продукти и материали, промяна на организацията на труда, нови сгради и помещения, реконструкция на съществуващи и др.;
2. след настъпили промени в нормативната уредба;
3. оценката е направена на основата на данни и информация, станали невалидни или неподходящи;
4. има условия оценката да бъде подобрена;
5. прилаганите защитни и профилактични мерки са неефективни или неадекватни;
6. резултатите от разследвания на злополуки, аварии, професионални заболявания и инциденти без злополуки налагат преразглеждане.
На преразглеждане оценката може да бъде подложена и по предписание на контролните органи (чл. 11, ал. 2).

2. Подпомага и съдейства при организиране на специализирани измервания: физични фактори на работната среда, химични фактори на работната среда, електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000 V, климатични инсталации, вентилационни инсталации, физиологични, психологични и ергономични изследвания и оценки на условията на труд на работните места.

3. Разработва препоръки относно преустройството на работното място, организацията на труда и натоварването на вече заболели работници и служители.
4. Разработва препоръки по отношение на избора и ефективността на  средствата за колективни и лична защита.
5. Разработва мерки и програми за отстраняване на риска.
6. Участва при избор на ново технологично оборудване и въвеждане на нови работни процеси, методи, суровини и материали, с оглед определяне на потенциалния здравен риск.
7. Консултира по Наредбата №3 от 19 Април 2001 г. за инструкциите, знаците за безопасност, работното облекло и др.

Дейности, свързани със здравното състояние на работниците и служителите:

1. Определяне на периодичността и организиране на задължителните медицински прегледи на работниците, съобразно степента на потенциалния здравен риск.
2. Ежегоден анализ на здравословното състояние на работниците и служителите въз основа на: резултатите от извършените профилактични прегледи и изследвания, показателите за временна и трайна нетрудоспособност и връзката им с условията на труд, данни за професионалната заболеваемост и  трудовия травматизъм.
3. Оформяне на досиета за здравното състояние на работниците и служителите.
4. Изготвяне на заключения за годността на работника или служителя да изпълнява даден вид работа.
5. Изготвяне на заключения за здравословното състояние на работника или служителя при прекратяване на трудовите правоотношения.
6. Консултативна работа по Наредба за трудоустрояване /на лица с намалена трудоспособност и бременни работнички и служителки/; професионални заболявания.

Дейности, свързани с обучението на работодателите и длъжностните лица:

1. Обучение на ръководния персонал, Комитетите /Групите/ по условия на труд, на работници и служители, за осигуряване на здраве и безопасност при работа, спазването на санитарно-хигиенните норми и изисквания за работната среда и трудовия процес.
2. Обучение на работниците и служителите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ.
3. Предоставяне информация на работниците и служителите за здравните рискове, свързани с работата им и резултатите от профилактичните прегледи и изследвания.
4. Даване индивидуални съвети на работниците и служителите във връзка със здравето и безопасността им.

ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ЗАКОННОСТ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ