Периодичност на измерванията:

I. Електробезопасност
 ИМЕДАНС ZS НА КОНТУРА „ФАЗА – ЗАЩИТЕН” ПРОВОДНИК:
Периодичността на измерванията се определя от чл. 267 от Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането (Обн., ДВ, бр. 26 от 07.03.2008 г.), съгласно който:
а) За стационарните електрически уредби импедансът на защитния контур “фаза – защитен проводник” или “фаза – проводник PEN” се измерва и оценява с периодичност, определена:
1. в проекта за електрическата уредба или за съответната част от нея;
2. във вътрешни инструкции, които отразяват специфичните особености на отделни потребители, специфичните изисквания на браншови правила за безопасност и др., както и след основен ремонт на уредбите;
б) За електрическите уредби с временен характер на монтаж и експлоатация импедансът на защитния контур “фаза – защитен проводник” или “фаза – проводник PEN” се измерва и оценява: 
1. при всяко първоначално въвеждане в експлоатация на уредби, съоръжения, машини, апарати, инсталации и др.;
2. след всяко преместване и въвеждане в експлоатация на ново работно място на съоръжения, машини, апарати и др.;
3. след ремонти и преустройства, оказващи влияние върху ефективността на зануляването.

II. Микроклимат
Доколкото за този фактор няма отделен нормативен документ, то периодичността на измерванията е с периодичността на оценката на риска. Трябва да се имат предвид и изброените по-горе условия за преразглеждане на оценката, напр. климатизация на помещенията, смяна на дограма и пр.

III. Осветление
По отношение на осветлението все още е действаща Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите от 1976 г., но тя определя нормите за проектиране на изкуствено осветление. Периодичността на измерванията се определя от чл. 381 от Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането (Обн., ДВ, бр. 26 от 07.03.2008 г.), съгласно който в процеса на експлоатацията осветителните уредби се подлагат на следните периодични проверки: “най-малко един път в годината се измерват степента на осветеност в контролните точки и нивото на общата осветеност“.

Не по-малко от веднъж годишно се проверява и състоянието на осветителната уредба, наличие на стъкла, решетки и мрежи в осветителите, изправността на уплътненията на осветителите със специално изпълнение. Ако се пренебрегне изискването на Наредба 16-116/2008 г., остава периодичност на измерванията с периодичността на оценката на риска.

IV. Шум
Минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум се определят с Наредба № 6 от 15.08.2005 г. В нея няма изискване за периодичност на измерванията, но такова откриваме в Наредба № 7/1999 г. за работното оборудване, чл. 135 на която гласи: “Най-малко веднъж в годината се извършват проверки на работните места и оборудване, където шумовите характеристики са близки или по-високи от допустимите, и се предприемат защитни мероприятия. Измерванията, мерките и резултатите се записват в документацията по оценката на риска.”