Обучение и тренинги на ръководни кадри и специалисти

Обучения по здравословни и безопасни условия на труд

Обучения за квалификационни групи по електробезопасност

Обучение за Координатор по безопасност и здраве в строителството

Обучение на Групи и Комитети по условия на труд

Обучения по здравословни и безопасни условия на труд +

Обучение на Групи и Комитети по условия на труд

1. Обучение на ръководния персонал, Комитетите /Групите/ по условия на труд, на работници и служители, за осигуряване на здраве и безопасност при работа, спазването на санитарно-хигиенните норми и изисквания за работната среда и трудовия процес.

2. Обучение на работниците и служителите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ.

3. Предоставяне информация на работниците и служителите за здравните рискове, свързани с работата им и резултатите от профилактичните прегледи и изследвания.

4. Даване индивидуални съвети на работниците и служителите във връзка със здравето и безопасността им.

Обучения за квалификационни групи по електробезопасност

Обучение за придобиване (потвърждаване) на квалификационна група по електробезопасност при работа до 1000V– от първа І-ва до пета V-та, според Правилника за безопасност при работа с електрообзавеждането до 1000 V.

Обучението за придобиване на квалификационни групи по електробезопасност за персонала – на работодателите, както и на отделни специалисти – физически лица е задължително при:

  • изтекъл срок на удостоверението;
  • при смяна на длъжността;
  • при смяна на работното място;
  • при необходимост от потвърждаване и/или повишаване
  • на квалификационна група;
  • при новоназначени служители;
  • при нарушение на трудовата дисциплина, аварии, злополуки

Обучението на Координатор по безопасност и здраве в строителството е предназначен за: