Оценка на риска

 • Оценяване на условията на труд и риска при работа
 • Даване на препоръки за намаляването му и неговия контрол
 • Актуализиране на оценката на риска
 • Организиране измервания на факторите на работната среда

 

Изготвяне на документи

 • Изготвя и поддържа цялостната документация, изискваща се от ИА”ГИТ”
 • Предлага и разработва програма за първоначален инструктаж
 • Изработване на програми и заповеди за всички видове инструктажи на служителите
 • Разработване на инструкции за безопасна работа с машини, съоръжения, инсталации, инструменти и др.

Здравен мониторинг

 • Изготвя “Физиологичен режим на труд и почивка” на работещите във фирмата
 • Изготвя заключение за годност за полагане на нощен труд чл.140 / а / от КТ
 • Дава заверка на производствена характеристика за явяване пред ТЕЛК
 • Определя категориите работници и служители, които трябва да получават безплатна предпазна храна
 • Организира и участва в задължителните периодични профилактични медицински прегледи на персонала
 • Води и поддържа “Лично здравно досие” за всеки член от персонала
 • Съставя годишен анализ отчет на здравословното състояние на персонала